Ouderwerking

Samen werken aan onze school / Together shaping our school

PDF document / Ouderwerking
  

Samen werken aan onze school

Een steinerschool wordt gemaakt door leraren, ouders en kinderen. Rudolf Steiner noemde opvoeden een kunst. Een kunst die pas tot bloei kan komen als de samenwerking tussen leraren en ouders in een sfeer van onderling vertrouwen plaatsvindt. Ook in onze school staat samenwerking in onderling vertrouwen centraal. Ze is immers gebouwd op het principe dat in het geestesleven vrijheid moet heersen. Niet de vrijheid van de leerling om te doen wat hij wil, maar een vrijheid zonder dwang van bovenaf. Wij hebben ouders nodig die als het ware een muur van vertrouwen om de school heen vormen, waarbinnen in vrijheid gewerkt kan worden.

Elke dag zetten we onze kinderen met veel vertrouwen af aan de schoolpoort. Peuters, kleuters en lagereschoolkinderen worden door de leraren en directie verwelkomd in een wereld van leren en zorgen die wij school noemen. Aan wat de school vandaag is, is actief meegetimmerd door ouders. Als ouder word je immers sterk betrokken bij het leven in een steinerschool. Dat kan met de hamer en zaag in de hand, al handwerkend en musicerend. Als kriebelouder en tijdens de vergadering van de ouderraad. Ook financieel vragen we om bij te dragen om de werking van de school te ondersteunen. Elk van ons draagt een steentje bij vanuit eigen kunnen. Vele handen maken licht werk.

Het engagement van leraren, directie, bestuur en ouders maakt van de school een aangename en levendige leeromgeving. Samen geven we de school een eigen gezicht. In dit boekje vind je alle manieren waarop je als ouder aan onze school kan bijdragen.
De contactgegevens van de verantwoordelijken per werkgroep vind je op de website bij Wie is wie, onder login. Mail hen gerust voor meer informatie of spreek hen op school aan. Data van de ouderraden, koffieochtenden en alle andere activiteiten staan in de kalender op website, in het roze ABC-boekje en worden herhaald in de weekberichten.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten. Wees welkom!

Ouderraad Skellig Michaël
Schouders@skelligmichael.be
  

Together shaping our school

A steiner school is made by teachers, parents, and children. Rudolf Steiner thought of parenting as an art. An art that can only flourish when teachers and parents work together in an atmosphere of mutual trust. In our school as well, cooperation in mutual trust is central. After all, it is built on the principle that freedom must reign in the spiritual life. Not freedom in the form of children behaving as they please, but freedom without coercion from above.
To realize this, we need parents forming a proverbial wall of trust around the school, within which we can work in freedom.

Every day we trustingly drop off our children at the school gate. Toddlers, preschoolers and primary school children are welcomed by the teachers and principal into a world of learning and caring that we call school. Our school today has been actively co-created by parents. After all, as a parent, you are strongly involved in the life of a steiner school. You can participate with a hammer and saw in hand, while crafting or making music. As a tickle parent or at the Parent council meeting. We also ask you to contribute financially to support the functioning of the school. Each of us contributes in line with our own ability. Many hands make light work.

The commitment of teachers, principal, board and parents makes the school a pleasant and vibrant learning environment. Together we give the school its own face. In this booklet you can find all the ways in which you, as a parent, can contribute to our school.

You can locate the contact details of the presidents of each working group on the website at Wie is wie, under login. Feel free to email them for more information or to address them personally at school. Dates of parent councils, coffee mornings and all other activities are to be found on the calendar on the website, in the pink ABC booklet and in the weekly newsletters.

We look forward to meeting you. Please be welcome!

Parent council Skellig Michaël
Schouders@skelligmichael.be