Introductie

Rudolf Steiner noemde opvoeden een kunst. Een kunst die pas tot bloei kan komen als de samenwerking tussen juf/leraar en ouder in een sfeer van onderling vertrouwen plaatsvindt.
Wat wij in deze school veel meer nodig hebben dan in andere scholen, is samenwerking in onderling vertrouwen. Onze school is immers gegrondvest op het principe dat in het geestesleven vrijheid moet heersen. Niet de vrijheid van de leerling om te doen wat hij wil, maar een vrijheid die geen dwang van bovenaf, een staatsinmenging toelaat. (…) Wij kunnen niet, beschermd door de staat, ons werk doen; wij hebben daar ouders voor nodig, die als het ware een muur van vertrouwen om de school heen vormen, waardoor binnen die muur in vrijheid kan gewerkt worden. Ik wil erop wijzen dat de leraren de ouders als goede vrienden nodig hebben.

Een warm engagement

Kiezen voor een steinerschool is ook kiezen voor betrokkenheid bij het klas- en schoolgebeuren. Die hoge mate van betrokkenheid is essentieel voor onze school, want enkel dankzij een breed draagvlak van alle betrokkenen kunnen wij ons pedagogisch project ten volle laten ontplooien. Meer nog: dit doorgedreven engagement zorgt voor een persoonlijke band tussen de ouders en vormt op die manier het kloppende hart van onze school.

De ouderbetrokkenheid op onze school heeft heel veel gezichten:

Deelname in de pedagogische zorg voor uw kind

 • opvolging van klas- en schoolgebeuren via de agenda van het kind, huistaken en periodeschriften
 • aandacht voor de jaarfeesten
 • deelnemen aan ouderavonden
 • zich informeren via de beschikbare communicatiekanalen: weekberichten, lezingen, algemene ouderavonden, website, e-mails van de klasleraar en de directeur.

Ouderavonden en -contacten

Het contact tussen ouders en school is in een Rudolf Steinerschool uitermate belangrijk. Tijdens de ouderavonden informeert de leraar de ouders over de klasactiviteiten en plaatst deze binnen de pedagogie van de school. Op die manier krijgen ouders een beeld van het onderwijs in een klas als geheel en ontmoeten zij de vakleraren en/of zorgleraren.
Ouders zijn altijd aanwezig op ouderavonden. Ouders die om dringende redenen verhinderd zijn, brengen de klasleraar hiervan op voorhand op de hoogte.

Praktische hulp bij allerlei activiteiten

Voor volgende activiteiten vraagt de school hulp via de klasleraar en de klasouder:

 • feesten, o.a. jaar- en schoolfeesten
 • klus- en poetsactiviteiten
 • klasactiviteiten. Dit kan gaan van extra begeleiding voor een betere veiligheid tijdens de uitstappen, hulp bij toneel, deelnemen aan wekelijks geplande activiteiten (bv. meegaan naar het zwemmen, schaatsen), extra begeleiding tijdens de schoolreis
 • vuil keukenlinnen thuis wassen en opgevouwen terugbrengen (beurtrol)
 • soep maken (beurtol, 1x per week, samen met andere ouders op school).

Klasouders

Zij zijn de schakel tussen de ouders en de klasleraar. Men kan zich kandidaat stellen of gevraagd worden door de klasleraar.
Hoe en wat?
Als klasouder vervul je een centrale rol in je klas en bevorder je op klasniveau de ouderparticipatie op school. Je bent het aanspreekpunt voor zowel de klasleraar als de ouders van je klas voor praktische zaken (bijvoorbeeld bij opendeurdagen en andere evenementen).
Je lijst op welke ouders meewerken bij bepaalde projecten of acties en geeft dit door aan de klasleraar of de werkgroepen van de ouderraad.
Een klasouder gaat ideaal gezien een engagement aan van meer dan één schooljaar en bouwt zo een goede (vertrouwens)band op met de klasleraar en de ouders. Het is ouderparticipatie op z’n best.
Heb je als klasouder vragen of suggesties, dan kan je steeds terecht bij de klasleraar, de directie of de voorzitter van de ouderraad.

Welke taken neem je als klasouder op?

 • Je ondersteunt de leraar bij de praktische zaken van de klas en bij het maken van afspraken. Informatie over de praktische zaken van de klas geef je door aan de ouders en de leraar.
 • Je verwelkomt nieuwe ouders doorheen het schooljaar of gedurende het traject van de kleuterschool of van de lagere school. Je geeft hen Informatie over het reilen en zeilen in de school en vertelt hen wat er van hen verwacht wordt.
 • Bij de eerste ouderavond van het schooljaar overloop je met de ouders hoe je met hen wil/kan samenwerken.
 • Je lanceert oproepen zoals luizencontrole, soep maken, wassen, taarten bakken, hulp bij feesten, knutselen, klussen, begeleiden bij zwemmen, schaatsen, enz. Je volgt de reacties op en bezorgt ze aan de klasleraar en/of de contactpersoon van de ouderwerkgroep.
 • Je bent het aanspreekpunt voor ouders die vragen hebben bij praktische zaken van de klas. Je bundelt deze en geeft ze gefilterd of veralgemeend door aan de klasleraar. Individuele zaken worden door de ouders met de klasleraar zelf besproken.
 • Je helpt ouders bij het vinden van informatie en indien nodig verspreid je deze snel aan alle ouders van de klas.
 • Samen met de klasvertegenwoordiger in de ouderraad stimuleer je ouders om deel te nemen aan al wat de ouders aanbelangt in de school. Zijn er initiatieven vanuit de ouderraad? Waar zal hulp nodig zijn? Je kan deze informatie dan – samen met de vertegenwoordiger voor de ouderraad – delen tijdens een ouderavond of via e-mail. Dit is belangrijk om de betrokkenheid van ouders op te tillen van klasniveau naar schoolniveau.

Ben ik een goede klasouder?

Het is wenselijk dat een ouder die via zijn oudere kinderen reeds ervaring heeft met het reilen en zeilen op school deze taak op zich neemt.
In de basisschool is er veel opvolging nodig rond praktische zaken. In die zin is het nodig dat de klasouder een goede verstandhouding met de klasleraar heeft.
Een ouder die dit engagement aangaat, houdt er van te enthousiasmeren, te coördineren en te communiceren en maakt daar graag tijd voor vrij. Idealiter is een klasouder gekend vanaf de eerste schooldag van het schooljaar. Meestal wordt aan het begin van een cyclus (start kleuterklas, start eerste klas) tijdens de eerste ouderavond gevraagd wie deze taak op zich wil nemen.
Als klasouder krijg je een heleboel informatie door aanwezig te zijn op ouderavonden en af en toe aan de schoolpoort te staan bij het begin of einde van de schooldag. Dit is de beste manier om ouders aan te spreken, te mobiliseren of om een luisterend oor te zijn. Ouders persoonlijk aanspreken verhoogt hun betrokkenheid.

Klasouder in duo

Zeker in de kleuterschool is het gebruikelijk om de taken onder meer dan één klasouder per klas te verdelen. Het is dan wel nodig om onderling tot een heldere rolverdeling te komen, deze goed aan de ouders van de klas en aan de directie mee te delen en de toegewezen taken consequent op te nemen en uit te voeren.

Hoe efficiënt communiceren via e-mail?

Hou je oproep bondig en positief. Niemand leest graag lange mails.
Hou er rekening mee dat er soms twee tot drie herinneringen nodig zijn om voldoende respons te krijgen. Stel je oproep of herinnering dus niet uit en blijf steeds geduldig.
Ook als je – zelfs na twee herinneringen – enkele dagen vóór een geplande activiteiten niet voldoende reacties ontving, is het niet nodig om te panikeren. Sommige mensen zullen wel opdagen, ook al hebben ze niet geantwoord. Telefoontjes kunnen in zo’n fase wonderen doen …

Wat doe je met vertrouwelijke zaken?

Soms hoor je als klasouder zaken die vertrouwelijk zijn en die op het niveau van directie of bestuur moeten opgevolgd worden. Ga hier altijd discreet en neutraal mee om en neem nooit zelf initiatief. Je kan hoogstens doorverwijzen.

Het verschil met een klasvertegenwoordiger?

Klasvertegenwoordigers vertegenwoordigen hun klas in de ouderraad. Zij brengen op regelmatige basis het nieuws uit de klas op de vergaderingen van de ouderraad. In die zin kan de klasvertegenwoordiger aan jou info vragen over wat er leeft in de klas.
In eerste instantie vraagt de klasvertegenwoordiger die info op bij de klasleraar. Uiteraard mag je in overleg met de klasleraar extra info doorgeven over het reilen en zeilen in de klas. Omgekeerd bezorgt de klasvertegenwoordiger je nieuws over wat er leeft binnen de ouderraad. Het is aan jou om die info samen met de vertegenwoordiger via ouderavond of mail te bezorgen aan de andere ouders van je klas. Hoor je niets of weinig van je klasvertegenwoordiger? Voel je vrij om nu en dan bij haar of hem infor- matie op te vragen.

Wat doe je met oproepen uit de werkgroepen?

Als klasouders is het belangrijk dat de info die je vanuit werkgroepen van de ouderraad krijgt duidelijk aan de ouders doorgeeft. Als je vanuit de ouderraad een mail krijgt met als hoofding ‘Beste klasouder’ weet je meteen dat dit een oproep is waar jij mee aan het werk moet. Daarover bestaat soms verwarring. Als het dus niet duidelijk voor je zou zijn wat de bedoeling is van een instructie, vraag het dan even na bij de klasvertegenwoordiger of de directeur.
Oproepen vanuit de werkgroepen herformuleer je liefst niet. Het is belangrijk dat alle ouders op school dezelfde informatie in dezelfde bewoordingen te lezen krijgen.

Klasouder gedurende zes jaar?

Als klasouder de hele cyclus van kleuter- en lagere school meemaken is een zwaar engagement. Als je door omstandigheden dit engagement eerder wenst af te ronden, zorg er dan voor dat je in samenspraak met de klasleraar een opvolger vindt en dat je je opvolger goed inwijdt. Ouderengagement op deze school is een zaak van elkaar aanvullen, afwisselen en ondersteunen.

De ouderraad

De ouderraad verenigt iedereen die betrokken is bij het schoolleven: ouders (via een klasvertegenwoordiger: zie verder), leden van de Raad van Bestuur, schoolraad, leraren, directie, werkgroepen. Zo ontstaat een beeld van het leven op de hele school. Het is ook de plaats waar talloze initiatieven ontstaan.
De maandelijkse ouderraad stimuleert de betrokkenheid van de ouders bij het hele schoolgebeuren.
Een stuurgroep leidt de vergadering in goede banen. U vindt de namen van de leden van de stuurgroep en hun e-mailadressen in de ‘Wie is wie?’.
De ouderraad neemt via werkgroepen de organisatie van diverse activiteiten en praktische zaken op zich. Zo zijn er de werkgroepen, evenementen, schenkingen, luizencontrole, soep maken …

Klasvertegenwoordiger in de ouderraad

Zij vertegenwoordigen de ouders van hun klas op de ouderraad en brengen beknopt verslag uit over wat leeft in de klas (na overleg met de klasleraar) en onder de ouders.

Meesturende ouders

Dit zijn ouders die op bestuurlijk niveau mee beslissen en verantwoordelijkheid dragen. Zij zijn meestal al enkele jaren actief in de ouderraad of zijn door het uitvoeren van andere taken binnen het schoolleven voldoende vertrouwd met het reilen en zeilen van de school.

Raad van Bestuur

Deze ouders-bestuursleden dragen op moreel, juridisch en financieel gebied de verantwoordelijkheid voor de huisvesting, het personeelsbeleid en het beheer van de schoolfinanciën en de materiële uitrusting.

De Driesprong vzw

Deze vzw, die een beperkt aantal leden telt, is eigenaar van de gebouwen Volkstraat 40 en Transvaalstraat 21 en geeft deze in erfpacht aan de Steinerschool Antwerpen Basisscholen en de Hiberniaschool Middelbare Steinerschool Antwerpen. Zij ondersteunt beide scholen tevens door het verzamelen van schenkingen en treedt ook op als inrichter van diverse manifestaties ten voordele van beide scholen.

Lidmaatschap van vzw Steinerschool Antwerpen Basisscholen

Elke ouder kan op eenvoudige aanvraag stemgerechtigd lid worden van de Algemene Vergadering van de vzw. Wie daarvoor kiest, verbindt zich ertoe deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. De leden worden schriftelijk uitgenodigd. Tijdens deze jaarlijkse vergadering legt het bestuur o.a. rekenschap af over het gevoerde beleid. Het lidmaatschap van de vzw houdt geen financiële of juridische aansprakelijkheid in; het laat aan alle ouders toe om inzicht te verwerven in het schoolbeleid en dit mee te bepalen.

Vrijwilligers

De wet van 1 augustus 2006 betreffende de rechten van de vrijwilligers legt een aantal verplichtingen op aan organisaties die vrijwilligers (lees: ouders) tewerkstellen. Steinerschool Antwerpen Basisscholen vzw treedt op als schoolbestuur en als organisator van de activiteiten waaraan de vrijwilliger deelneemt.

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger.

Aansprakelijkheid

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk als er sprake is van bedrog en/of van een zware fout. Voor een lichte fout is een vrijwilliger enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Geheimhoudingsplicht

Voor vrijwilligers geldt in bepaalde gevallen de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek. Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn en andere vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke informatie. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing. Toch kan een geheimhoudingsplicht vanuit deontologisch oogpunt wenselijk zijn en gevraagd worden.