Introductie

Rudolf Steiner noemde opvoeden een kunst. Een kunst die pas tot bloei kan komen als de samenwerking tussen juf/leraar en ouder in een sfeer van onderling vertrouwen plaatsvindt.
Wat wij in deze school veel meer nodig hebben dan in andere scholen, is samenwerking in onderling vertrouwen. Onze school is immers gegrondvest op het principe dat in het geestesleven vrijheid moet heersen. Niet de vrijheid van de leerling om te doen wat hij wil, maar een vrijheid die geen dwang van bovenaf, een staatsinmenging toelaat. (…) Wij kunnen niet, beschermd door de staat, ons werk doen; wij hebben daar ouders voor nodig, die als het ware een muur van vertrouwen om de school heen vormen, waardoor binnen die muur in vrijheid kan gewerkt worden. Ik wil erop wijzen dat de leraren de ouders als goede vrienden nodig hebben.

Een warm engagement

Kiezen voor een steinerschool is ook kiezen voor betrokkenheid bij het klas- en schoolgebeuren. Die hoge mate van betrokkenheid is essentieel voor onze school, want enkel dankzij een breed draagvlak van alle betrokkenen kunnen wij ons pedagogisch project ten volle laten ontplooien. Meer nog: dit doorgedreven engagement zorgt voor een persoonlijke band tussen de ouders en vormt op die manier het kloppende hart van onze school.

De ouderbetrokkenheid op onze school heeft heel veel gezichten:

Deelname in de pedagogische zorg voor uw kind

 • opvolging van klas- en schoolgebeuren via de agenda van het kind, huistaken en periodeschriften
 • aandacht voor de jaarfeesten
 • deelnemen aan ouderavonden
 • zich informeren via de beschikbare communicatiekanalen: weekberichten, lezingen, algemene ouderavonden, website, e-mails van de klasleraar en de directeur.

Ouderavonden en -contacten

Het contact tussen ouders en school is in een Rudolf Steinerschool uitermate belangrijk. Tijdens de ouderavonden informeert de leraar de ouders over de klasactiviteiten en plaatst deze binnen de pedagogie van de school. Op die manier krijgen ouders een beeld van het onderwijs in een klas als geheel en ontmoeten zij de vakleraren en/of zorgleraren.
Ouders zijn altijd aanwezig op ouderavonden. Ouders die om dringende redenen verhinderd zijn, brengen de klasleraar hiervan op voorhand op de hoogte.

Praktische hulp bij allerlei activiteiten

Voor volgende activiteiten vraagt de school hulp via de klasleraar en de klasouder:

 • feesten, o.a. jaar- en schoolfeesten
 • klus- en poetsactiviteiten
 • klasactiviteiten. Dit kan gaan van extra begeleiding voor een betere veiligheid tijdens de uitstappen, hulp bij toneel, deelnemen aan wekelijks geplande activiteiten (bv. meegaan naar het zwemmen, schaatsen), extra begeleiding tijdens de schoolreis
 • vuil keukenlinnen thuis wassen en opgevouwen terugbrengen (beurtrol)
 • soep maken (beurtol, 1x per week, samen met andere ouders op school).

Klasouders

Als eerste aanzet is de rol ‘klasouder’, eind augustus, bekeken door het lerarenteam, de stuurgroep van de ouderraad en enkele mensen uit de schoolraad.
Wat is de essentie van ‘klasouder’? Welk beeld komt dan naar voor?
In wezen gaat het klasouderschap over het dienen/ondersteunen van de klasleraar en/of vakleraar, op vraag van de leraar. Bereidheid om ‘communicatie en organisatie’ op te nemen op vraag, als nodige ondersteuning.
Daarnaast is inzicht in de werking van de school belangrijk om vragen van ouders ineens naar het juiste kanaal te kunnen verwijzen.

 • Verzorgen van communicatie en organisatie – op vraag van de klas- en/of vakleraar
  • Zwemmen, schaatsen
  • Toneelbenodigdheden
  • Schoolreizen en uitstappen
  • Andere praktische zaken
 • Verzorgen van communicatie en organisatie – vanuit de ouderwerkgroepen
  • Luizencontrole
  • Klusgroep
  • Schenkingen
  • Handwerkgroep
  • Feestgroep
  • Muziekgroep

De ouderraad

De ouderraad verenigt iedereen die betrokken is bij het schoolleven: ouders, leden van de Raad van Bestuur, schoolraad, leraren, directie, werkgroepen. Zo ontstaat een beeld van het leven op de hele school. Het is ook de plaats waar talloze initiatieven ontstaan.
De maandelijkse ouderraad stimuleert de betrokkenheid van de ouders bij het hele schoolgebeuren.
Een stuurgroep leidt de vergadering in goede banen. U vindt de namen van de leden van de stuurgroep en hun e-mailadressen in de ‘Wie is wie?’.
De ouderraad neemt via werkgroepen de organisatie van diverse activiteiten en praktische zaken op zich. Zo zijn er de werkgroepen, evenementen, schenkingen, luizencontrole, soep maken …

Klasvertegenwoordiger in de ouderraad

Zij vertegenwoordigen de ouders van hun klas op de ouderraad en brengen beknopt verslag uit over wat leeft in de klas (na overleg met de klasleraar) en onder de ouders.

Meesturende ouders

Dit zijn ouders die op bestuurlijk niveau mee beslissen en verantwoordelijkheid dragen. Zij zijn meestal al enkele jaren actief in de ouderraad of zijn door het uitvoeren van andere taken binnen het schoolleven voldoende vertrouwd met het reilen en zeilen van de school.

Raad van Bestuur

Deze ouders-bestuursleden dragen op moreel, juridisch en financieel gebied de verantwoordelijkheid voor de huisvesting, het personeelsbeleid en het beheer van de schoolfinanciën en de materiële uitrusting.

De Driesprong vzw

Deze vzw, die een beperkt aantal leden telt, is eigenaar van de gebouwen Volkstraat 40 en Transvaalstraat 21 en geeft deze in erfpacht aan de Steinerschool Antwerpen Basisscholen en de Hiberniaschool Middelbare Steinerschool Antwerpen. Zij ondersteunt beide scholen tevens door het verzamelen van schenkingen en treedt ook op als inrichter van diverse manifestaties ten voordele van beide scholen.

Lidmaatschap van vzw Steinerschool Antwerpen Basisscholen

Elke ouder kan op eenvoudige aanvraag stemgerechtigd lid worden van de Algemene Vergadering van de vzw. Wie daarvoor kiest, verbindt zich ertoe deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. De leden worden schriftelijk uitgenodigd. Tijdens deze jaarlijkse vergadering legt het bestuur o.a. rekenschap af over het gevoerde beleid. Het lidmaatschap van de vzw houdt geen financiële of juridische aansprakelijkheid in; het laat aan alle ouders toe om inzicht te verwerven in het schoolbeleid en dit mee te bepalen.

Vrijwilligers

De wet van 1 augustus 2006 betreffende de rechten van de vrijwilligers legt een aantal verplichtingen op aan organisaties die vrijwilligers (lees: ouders) tewerkstellen. Steinerschool Antwerpen Basisscholen vzw treedt op als schoolbestuur en als organisator van de activiteiten waaraan de vrijwilliger deelneemt.

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger.

Aansprakelijkheid

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk als er sprake is van bedrog en/of van een zware fout. Voor een lichte fout is een vrijwilliger enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Geheimhoudingsplicht

Voor vrijwilligers geldt in bepaalde gevallen de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek. Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn en andere vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke informatie. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing. Toch kan een geheimhoudingsplicht vanuit deontologisch oogpunt wenselijk zijn en gevraagd worden.